Zgłoś usterkę online

Oferta klient indywidualny

Instalacja gazowa

Nasza oferta


Jakość i bezpieczeństwo

Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i według wcześniej sporządzonego projektu. Zwłaszcza instalacja gazowa - od jej jakości zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Dla podniesienia jakości i bezpieczeństwa naszych usług wszystkie osoby zajmujące się instalacją gazową posiadają aktualne uprawnienia gazowe.

Instalacje gazowe wykonuje się z:
  • rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie (instalacje wewnętrzne),
  • rury z polietylenu (instalacje prowadzone w gruncie),
  • rur miedzianych.
Całość instalacji wykonujemy tylko z materiałów, które posiadają aktualne dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych na terenie Polski (aprobatę techniczną Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa).

Odbiór instalacji gazowej - 3 etapy

Posiadamy uprawnienia gazowe dozorowe, które upoważniają naszą firmę do dokonywania odbioru instalacji gazowej, która następuje w trzech etapach:
  1. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji gazowej z uzgodnionym projektem, protokołami, wpisami do dziennika budowy.

  2. Ocena jakości wykonania instalacji gazowej, czyli kontrola: aktualnych atestów oraz dopuszczeń dla materiałów i urządzeń, trwałości zamocowań, rozstawu podpór, odległości od innych przewodów, odległości od kratek wentylacyjnych, okien, poprawności wykonania przejść przez przegrody.

  3. Próba szczelności instalacji gazowej. Próbie są poddawane wszystkie elementy instalacji gazowej - od kurka gazowego na przyłączu do odbiornika gazu.

×